ระบบบัญชีข้อมูลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ( Data Catalog for IPST )

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และให้บริการข้อมูลแก่ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตาม แนวทาง พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
E-mail : info@ipst.ac.th