• กรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา 733 total views 172 recent views

    จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด กทม. สพฐ. สช. และ อปท. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ จำนวนสถานศึกษาแยกตามช่วงชั้นที่เปิดสอน แบ่งเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา...
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 16 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).