กรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา

 1. จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด กทม. สพฐ. สช. และ อปท. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
 2. จำนวนสถานศึกษาแยกตามช่วงชั้นที่เปิดสอน แบ่งเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
 3. จำนวนสถานศึกษาแยกตามภูมิภาคของประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
* อีเมลผู้ติดต่อ OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar ipstckanadmin
  สร้างในระบบเมื่อ 7 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กรกฎาคม 2567