การจัดทำเครื่องมือการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

การจัดทำเครื่องมือการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย การพัฒนาข้อสอบและแบบสอบถาม รวมถึงการแปลข้อสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท.
* อีเมลผู้ติดต่อ pisa@ipst.ac.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
* แหล่งที่มา สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar ipstckanadmin
  สร้างในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มิถุนายน 2565