รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท.

รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่นำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา และกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละสังกัด รวมทั้งเหตุผลที่โรงเรียนเลือกหรือไม่เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ สสวท. สามารถใช้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
อื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
* อีเมลผู้ติดต่อ OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar ipstckanadmin
  สร้างในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 กรกฎาคม 2566